Search
Results 1-10 of 18 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1923Esku-liburua / Jesus'en lagundiko Kardaberaz'tar Agustin Aitak.-
1765Ondo iltcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco egercicioac : ondo ill nai dutenai, eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren ministroainac / Jesus en Compañiaco aita Agustin Cardaberaz ec esquentcen dieztenac.Castilla (Pamplona), imp.
1816Jesus, Maria, eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari, ... Agustin Cardaberazec, bere viots guciarequin esquentcen, ta consagratcen diena.Lama (Tolosa), imp.
1761Aita San Ignacioren egercicioen gañean afectoac : beren egemplo ta dotriñaquin edo Egercicioen IIen partean / Jaincoarren ministro celosoai Jesusen Compañiaco aita Agustin Cardaberaz esquentcen ta dedicatcen diena.Castilla (Pamplona), imp.
1907Escu-liburua / Jesusen Conpañico Aita Agustin Cardaberaz'ec.-
1761Aita S. Ignacio Loyolacoaren Egercicioac : beren consideracio ta afectoaquin... / Agustin Cardaveraz-ec esquentzen, ta dedicatcen-dieztenac.Castilla (Pamplona), imp.
1865Aita San Ignacioren Ejercicioen gañean afectoac : beren ejemplo eta doctriñaquin edo Ejercicioen bigarren partea / Agustín Cardaberasec esqueintsen ta dedicatzen diena.Mendizábal (Tolosa), imp.
1855Jesus, Maria eta Joseren devocioa edo iru persona divino oyen eguiazco amorioa... / Agustin Cardaverazec... esqueiñtcen eta consagratcen diena.Mendizábal (Tolosa), imp.
1848Aita San Ignacioren Ejercicioen gañean afectoac : beren ejemplo, eta dotriñaquin edo Ejercicioen bigarren partea / Jaincoaren ministro celosoai, Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaberazec esqueintzen, ta dedicatzen diena.Mendizábal (Tolosa), imp.
1881Escu-liburua ceñean dauden Cristabaren eguneroco ejercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, guerozco oracioaquin : meza santua, calvarioa eta beste devocioac / Agustin Cardaberaz-ec animen oneraco ipiñiac.-