Browsing by Author Muguerza (Tolosa), imp.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Publication dateTitleAuthor(s)
18911891 : San Inazio ta bere Eche Santuba, edo Loyola-co berri onac eta cantaldi ederrac , ango seme Done ta Aitalen andiaren jayotzatic laugarren euntean / J.L.A.A.I.-c berari donkidatubac.Muguerza (Tolosa), imp.; J.L.A.A.I.
1885Aita San Inazio Loyola-coaren bizitza / Pedro Ribadeneira-c izcribatu zuanetic ; Jose Goenaga Tolosa-co semeac atera ta laburtua ; eta osagarri eder batekin, Jesus-en lagundi bereco J.I.A-c gueitu ta ornitua.Arana, José Ignacio de (S.I.); Goenaga, José (S.I.); Muguerza (Tolosa), imp.; Rivadeneyra, Pedro de (S.I.)
1903Aita San Inazioren ur bedeincatua ta bere eracarri miragarriac / Aita Luis Inazio Fiter-ec gaztelaniaz escribitu zuanetic apaiz euscaldun batec eusquerara itzulia.Muguerza (Tolosa), imp.; Fiter, Luis Ignacio (S.I.)
1884Aldareco sacramemtu Chit Santuari eta Maria guciz Santari illaren egun gucietaco icusaldi edo bisitac / S. Alfonso Ligorioc eguin ; eta Greg. Arruec eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1885Asis-co loria edo Francisco Santu aundiyaren eta pobrien aita-lenaren bicitza / bere seme Beovide-co aita Fr. Crispinec (min. obs.) izcribitua.Muguerza (Tolosa), imp.; Beobide, Crispín (O.F.M.)
1905Azaroco illa eta animen bederatziurrena / José Coll-ec gaztelaniaz arguitaratu ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara biurtua.Muguerza (Tolosa), imp.; Coll Vehí, José.
1901Azpeitico erri chitez noblearen gloria paregabeac edo Aita San Ignacioren bicitza laburra / Agustin Cardaveraz veneragarriac escribitua.Muguerza (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1882El Baso-Jaun de Etumeta : novela histórica vascongada / por Juan V. Araquistain.Muguerza (Tolosa), imp.; Araquistáin, Juan Venancio de.
1897Bearguillearen arguia edo Bearguintz humilletan santutu ciran cembait Cristau nobleren bicitzac, Familia Sagraduaren cerbait berri laburqui aurrena emanaz / Jesusen Compañiaco Francisco Butiñac gaztelaniaz eguiñ ; eta Gregorio Arruec eusquerara etzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Butiña, Francisco (S.I.)
1884Confesio ona edo ceimbat gauzac lagundu biar deutseen confesinuari ondo eguiña izateko / atera ebana arguira bizcaico eusque-ran Juan Antonio Moguel ta Urquiza.Muguerza (Tolosa), imp.; Moguel Urquiza, Juan Antonio.
1899Confesioco eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac : lenbicico comunioraco prestatu bear diran aurrentzat eta bidez cristau acientzat-ere bai / esqueintzen diezte euscaldunai D. Juan Bautista Aguirre.Muguerza (Tolosa), imp.; Aguirre, Juan Bautista, (1742-1823)
1897Damuba___ garaiz edo Bertuteric gabeko aberastasuna iñoiz ez da eguizco zoriontasuna : jostirudia bi eguintzetan / Baleriano Mocoroa Soto-c izcribatuba.Muguerza (Tolosa), imp.; Mocoroa Soto, Baleriano.
1885Debociozco bicitzaraco sarrera / San Francisco Salescoac atera zuanetic ; José Cruz Echeverriac euzqueraz jarria ; eta guerostic, demborarequin sortu zaizcan uts-aldi edo palta asco, apaiz batec berriro zucendua..Echeverría, José Cruz de (O.F.M.), trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Francisco de Sales, Santo.
1901Debociozco bicitzaraco sarrera / San Francisco Salescoac atera zuanetic ; José Cruz Echeverriac,...euzqueraz jarria.Echeverría, José Cruz de (O.F.M.), trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Francisco de Sales, Santo.
1890Devociozco ejercicioa iñauteetaco iru egunetan Jesusi ematen zayozcan naigabeac arintzeco.Muguerza (Tolosa), imp.
1896Devociozco ejercicioa Iñauteetaco iru egunetan Jesusi ematen zayozcan naigabeac arintzeco.Muguerza (Tolosa), imp.
1884Guizadiaren eta batez ere ichaz-guizonen izar eder eta laguntza benetakoa dan Ama Virjiña Iziar-coaren condaraichoa : bere bederatziurren eta canta batzuequin / [Pedro José Aldazabal-ec eskribitu] ; Vicente Aizpuruc laburtu eta zucendu ; eta Francisco Maria Gorosteguic euskarara itzulia.Gorostegui, Francisco María, trad.; Aizpuru Agirrezabala, Bizente, rec.; Muguerza (Tolosa), imp.; Aldazával Murguía, Pedro Joseph.
1883Jesusen Biotzaren debocioa eracusteco / Jesusen Compañiaco Aita Sebastian Mendiburuc nafar eusqueran atera zuan liburutic Gregorio Arruec guipuzcoacora itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Mendiburu, Sebastián (S.I.)
1909Kristabaren ikasbidea / Klaudio Fleuri abade jaunak argitara atera zuanetik Ubillos-ko Fray Juan Antoniok euskerara itzulia.Ubillos, Juan Antonio (O.F.M.), trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Fleury, Claude.
1897Loinazco Martin Santubaren bicitza labur, bederatziurren ta izt-neurtubac : ondoren Gurutze-bide eta Errosariyoco Virgiña guztiz Santaren bederatziurrenarequin.Muguerza (Tolosa), imp.