Browsing by Author 12676

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1761Aita S. Ignacio Loyolacoaren Egercicioac : beren consideracio ta afectoaquin... / Agustin Cardaveraz-ec esquentzen, ta dedicatcen-dieztenac.Castilla (Pamplona), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1790Aita San Ignacio Loyolacoaren Exercicioac : beren consideracio ta afectoaquin... / Agustín Cardaverazec esqueintcen ta dedicatcen dieztenac.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1761Aita San Ignacioren egercicioen gañean afectoac : beren egemplo ta dotriñaquin edo Egercicioen IIen partean / Jaincoarren ministro celosoai Jesusen Compañiaco aita Agustin Cardaberaz esquentcen ta dedicatcen diena.Castilla (Pamplona), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1865Aita San Ignacioren Ejercicioen gañean afectoac : beren ejemplo eta doctriñaquin edo Ejercicioen bigarren partea / Agustín Cardaberasec esqueintsen ta dedicatzen diena.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1848Aita San Ignacioren Ejercicioen gañean afectoac : beren ejemplo, eta dotriñaquin edo Ejercicioen bigarren partea / Jaincoaren ministro celosoai, Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaberazec esqueintzen, ta dedicatzen diena.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1901Azpeitico erri chitez noblearen gloria paregabeac edo Aita San Ignacioren bicitza laburra / Agustin Cardaveraz veneragarriac escribitua.Muguerza (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1906Christiñau doctrinea : bizkaitarren euskeraz Agustin Cardaberaz-ek 1762garren hurtean agertua Iruñean Librugille Antonio Castilla-ren Echean da barriro argitara euskelzale bik emona.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1850Cristavaren bicitza edo bicitza berria eguiteco videa : ta ondo illtzen icasteco ta ondo illtzen laguntzeco ejercicioac... Agustín Cardaberazec esqueintzen ta dedicatzen diztenac.Cardaberaz, Agustín (S.I.); Mendizábal (Tolosa), imp.; Dutari, Jerónimo (S.I.)
1875Escu-librua, ceñean dauden cristauaren egunoroco ejercicioac eta beste devocioac... / Agustin Cardaverasec animen oneneraco ipiñia.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1907Escu-liburua / Jesusen Conpañico Aita Agustin Cardaberaz'ec.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1881Escu-liburua ceñean dauden Cristabaren eguneroco ejercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, guerozco oracioaquin : meza santua, calvarioa eta beste devocioac / Agustin Cardaberaz-ec animen oneraco ipiñiac.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1866Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, ondorengo oracioaquin, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Jesusen Compañiaco Aita Agustín Cardaverasec animen oneraco ipiñia.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1896Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic examiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeko prestaerac, guerozco oracioaquiñ, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Agustin Cardaveraz-ec animen oneraco ipiñiac.Gurruchaga (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1892Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic examiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeko prestaerac, guerozco oracioaquiñ, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Jesusen Compañiaco Aita Agustín Cardaveraz-ec animen oneraco ipiñiac.Gurruchaga (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1923Esku-liburua / Jesus'en lagundiko Kardaberaz'tar Agustin Aitak.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1927Esku-liburua edo kristauaren eguneroko ejerzizioak, mandamentu santuetatik examiña egiteko, konfesatzeko ta komulgatzeko prestaerak, gerozko orazioakin, meza santua kalbarioak ta beste debozioak / Agustin Kardaveraz-ek animen onerako ipiniak.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1898Eusqueraren berri onac : eta ondo escribitceco, ondo iracurteco, ta ondo itzeguiteco erreglac / Agustin Cardaberaz-ec esqueñtcen, ta dedicatcen dieztenac ; [Edward Spencer Dodgson prestatuta].Dodgson, Edward Spencer, ed.; López (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1855Jesus, Maria eta Joseren devocioa edo iru persona divino oyen eguiazco amorioa... / Agustin Cardaverazec... esqueiñtcen eta consagratcen diena.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1816Jesus, Maria, eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari, ... Agustin Cardaberazec, bere viots guciarequin esquentcen, ta consagratcen diena.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1816Ondo illtcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco ejercicioac : ondo ill nai dutenai eta ondo illtcen lagundu nai duten Jaincoaren Ministroai / Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaberazac esquntcen diztenac.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)